Centrul rezidential medico-social de asistenta si ingrijire medicala – Bacles

Prezentare generală

Centrul rezidențial medico-social de asistență și îngrijire medicală Bâcleș este o instituție de interes public, aflat în subordinea Direcției de asistență socială și protecția copilului Mehedinți, cu rol în aplicarea politicilor de asistență specială a persoanelor cu dizabilități care acordă sprijin și asistență de specialitate, în regim rezidențial, în scopul depășirii situației de dificultate în care se găsesc și a integrării sociale.

Misiunea

Centrul rezidențial medico-social de asistență și îngrijire medicală Bâcleș este aceea de a îmbunătăți viața beneficiarilor noștri, de a le asigura un mediu prietenos și stabil, care sa le permită valorificarea potențialului și abilităților de care dispun.

Pornim de la convingerea că fiecare persoană, indiferent de situația materială, poziția socială sau starea de sănătate are dreptul la o viață demnă și decentă.

Principii

Principiile  care  stau  la  baza  organizării și funcționării activității centrului, ca formă de acțiune a centrului pentru ajutorarea persoanelor instituționalizate, sunt următoarele:

•          Respectarea  drepturilor  și  a  libertăților fundamentale ale  omului,

•          Prevenirea și combaterea discriminării,

•          Integrarea socială – măsurile de asistență socială trebuie alese astfel încât finalitatea acestora să fie integrarea beneficiarilor în centru și în comunitate,

•          Solidaritatea socială – solidaritatea cu cei în dificultate și solidaritatea socială ca formă de acțiune a centrului pentru ajutorarea persoanelor instituționalizate

•          Respectul față de persoana cu dizabilități instituționalizată –  respectarea confidențialității și a dorinței beneficiarilor,

•          Transparența – instituția  asigură toate informațiile cu privire la beneficiari, servicii și utilizarea fondurilor publice,

•          Prevenția – situațiile de criză pot fi evitate prin găsirea modalităților de prevenire a marginalizării,

•          Accesibilitatea serviciilor de asistență socială –  servicii sociale acordate trebuie să fie cât mai aproape de beneficiar, cât mai ușor de accesat, fără formalități complicate, cu consilierea și asistarea persoanei instituționalizate până la integrarea acesteia în comunitate,

•          Determinarea nevoilor de asistență  socială – determinarea nevoilor reale ale persoanei instituționalizate și nu doar estimarea nevoilor lor ci și  dezvoltarea serviciilor în funcție de nevoile persoanelor cu handicap,

•          Sprijinul personalizat și evaluarea permanentă a evoluției beneficiarilor – întocmirea  planurilor personalizate de intervenție și ajustarea acestora în baza  evaluării permanente pentru obținerea eficienței maxime în privința integrării sociale,

•          Abordarea integrată,

•          Abordarea prioritară a familiei– nu izolarea persoanelor cu handicap față de contextual familial și al resurselor acesteia,

•          Responsabilizarea acordării serviciilor, prin acordarea unor servicii sociale conform standardelor minime de calitate,

•          Implicarea/participarea activă a beneficiarului la realizarea măsurilor pentru integrarea sa socială, alegerea masurilor active de asistență socială care să-l determine pe beneficiar să acționeze activ, nu să aștepte sa fie integrat, ne dorim coparticipare,

•          Asistentă alternativă, diversificarea programelor de recuperare ce dau posibilitatea de a alege, de a opta pentru tipul de asistență sau serviciu care corespunde nevoilor personale sau care este considerat mai eficient,

•          Participativitatea și parteneriatul cu societatea civilă, participarea cetățenilor și a societății civile la serviciile oferite beneficiarilor de centru,

•          Formarea continua a specialiștilor din cadrul Centrului rezidențial medico-social de asistență și îngrijire medicală Bâcleș

Obiective

Obiectivele pe care ni le propunem pentru următorii 3-5 ani sunt:

•          Implementarea standardelor de calitate și diversitate;

•          Creșterea și menținerea capacităților funcționale ale asistaților;

•          Asigurarea unui nivel maxim posibil de autonomie și siguranță;

•          Asigurarea unor condiții de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea  și demnitatea persoanelor;

•          Amenajarea unor noi utilități care să asigure la un nivel superior condițiile de îngrijire/tratament;

•          Asigurarea menținerii capacităților fizice și psihice;

•          Asigurarea consilierii și informării atât a asistaților cât și a familiilor acestora privind problematica socială (probleme familiale, psihologice, precum și probleme care derivă din instituționalizarea prelungită în funcție de fiecare caz în parte);

•          Stimularea participării la viața socială;

•          Facilitarea și încurajarea legăturilor interumane inclusiv cu familiile proprii;

•          Organizarea de activități psiho-sociale și culturale în spații special amenajate;

•          Identificarea mediilor în care poate fi integrată persoana internată timp îndelungat precum și încurajarea cât mai frecventă a legăturilor interumane prin implicarea comunității locale (frecventarea slujbelor religioase, acces la presă, televiziune, bibliotecă);

•          Asigurarea unor condiții similare mediului familial;

•          Libertate de mișcare , libertate de exprimare, libertate de decizie;

•          Cooptarea în acțiuni de educație sanitară;

•          Accesul liber și neîngrădit  la căile de comunicație: telefon și poștă;

Criterii de eligibilitate

Beneficiarii Centrului rezidențial medico-social de asistență și îngrijire medicală Bâcleș sunt bolnavi cronici încadrați în categoria persoanelor cu handicap (grav, accentuat, mediu, ușor), grad de handicap atestat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, care au domiciliul legal pe raza județului Mehedinți.

Majoritatea beneficiarilor sunt persoane vârstnice cu dizabilități care suferă de afecțiuni cronice neuropsihice (demențe sub diverse forme, paralizii post accidente vasculare cerebrale) somatice, cardio-vasculare, respiratorii, digestive, renale, locomotorii etc., sunt influențați de modificări fiziologice și psihologice specifice acestei categorii de persoane și prezintă un grad de dependență.

Solicitanții, care doresc găzduirea în centru, trebuie să nu se afle în evidență cu boli transmisibile, să facă dovada că nu au susținători legali sau că aceștia nu îi pot îngriji, să facă dovada că nu dețin bunuri și alte venituri care să le permită întreținerea cu susținător, să facă dovada că beneficiază sau nu de o pensie din partea statului. 

Persoanele care solicită admiterea în centru sunt evaluate prin realizarea anchetei sociale ale cărei rezultate sunt menționate în dosarul solicitantului. În funcție de rezultatele anchetei sociale, de starea (fizică și psihică) în care se află individul, relațiile acestuia cu familia de proveniență și de actele persoanei care dorește instituționalizarea se va decide dacă persoana va fi sau nu instituționalizată, conform unor criterii specifice de eligibilitate.

Manualul de proceduri descrie metodologia de admitere și intervenție pentru persoanele beneficiare de servicii din cadrul Centrului rezidențial medico-social de asistență și îngrijire medicală Bâcleș.

Documente necesare

Admiterea în Centrul rezidențial medico-social de asistență și îngrijire medicală Bâcleș se face în limita locurilor disponibile și pe baza unui dosar, ce trebuie să cuprindă cel puțin următoarele acte:

•          Cerere personală sau din partea aparținătorilor (părinți, copii, curatori),

•          Recomandare medicală eliberată de medicul de familie pentru bolnavii somatici și de medicul specialist psihiatru pentru bolnavii psihici; (certificate medical tip A5 timbrat),

•          Certificat de încadrare într-o categorie de persoană cu handicap eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Mehedinți,

•          Analize medicale:

a)         radioscopie pulmonară (MRF)

b)         examen de laborator (coproculturi, coprobacteriologic)

c)         examen sânge – V.D.R.L.

d)        examen psihiatric – dacă este cazul

e)         test HIV

f)         adeverință medicală care să precizeze că nu suferă de boli transmisibile,

•          Copie acte identitate (certificate de naștere, buletin identitate, certificate de căsătorie, certificate de deces pentru persoanele văduve),

•          Cupon de pensie sau ajutor special, iar în cazul în care cuantumul pensiei este mai mic decât costul contribuției de întreținere – alte acte de venituri ale persoanei ce urmează a fi internată din care să rezulte veniturile lunare sau veniturile susținătorilor legali obligați la contribuție (soț/soție, copii, părinți) care trebuie să prezinte dovezi de venituri și declarații notificate pe propria răspundere din care să rezulte numărul persoanelor aflate în întreținere,

•          Declarație pe proprie răspundere că nu are întreținători legali. În cazul în care are întreținători legali (părinți, copii, soț/soție) aceștia trebuie să dea fiecare în parte declarații notariale care să justifice motivele pentru care nu-și pot îngriji părintele, copilul, soțul/soția și să prezinte acte medicale, dacă sunt bolnavi,

•          Situația locativă

a.         copie contract casă proprietate personal

b.         copie contract vânzare-cumpărare

c.         copie act donație

d.         copie act donație;

•          Act de stare materială de la Administrația financiară teritorială.

Servicii oferite

Centrul rezidențial medico-social de asistență și îngrijire medicală Bâcleș oferă persoanelor beneficiare următoarele servicii: cazare, hrană, cazarmament, asistență medicală curentă și de specialitate, îngrijire și supraveghere permanentă, asistență psihologică, activități de recuperare, activități de recreative și de socializare, cultural – educative, atât în incinta centrului cât și în comunitate; asistență socială beneficiarilor și susținătorilor lor legali.

Activitatea Centrului rezidențial medico-social de asistență și îngrijire medicală Bâcleș se bazează pe respectarea legislației în vigoare, a îndeplinirii sarcinilor de serviciu ce revin personalului angajat, asigurând beneficiarilor condiții cât mai bune de viață, acordând o atenție deosebită nevoilor fiecărui beneficiar: curățenie, liniște, hrană, ținută vestimentară, tratament medicamentos potrivit stării lor de sănătate.

La admitere, Centrul rezidențial medico-social de asistență și îngrijire medicală Bâcleș se încheie cu fiecare beneficiar un „Contract de servicii” care stipulează drepturile și obligațiile fiecărei părţi contractante, precum și tipurile de servicii sociale pe care le poate asigura.

Serviciile pe care le oferim înseamnă:

a)         Găzduire pe perioadă nedeterminată

•          Găzduirea permanentă

•          Asigurarea bunurilor de natură obiectivelor de inventar: lenjerie și accesorii de pat, noptieră, dulap, masa, scaune, coșuri de gunoi, televizor, frigider.

b)         Îngrijire personală și supraveghere permanentă

•          Igiena și supravegherea beneficiarilor,

•          Pregătirea patului, a sălii de baie,

•          Activitatea de îngrijire corporală, toaleta, dus, baie,

•          Măsuri de prevenirea a escarelor,

•          Igienizarea și întreținerea camerelor de locuit,

•          Igienizarea și întreținerea spațiilor de activități.

c)         Hrană

•          Hrana se asigură în limita alocației zilnice de hrana și a meniului stabilit,

•          Masa se servește la ore fixe, de 3 ori pe zi,  plus 2 suplimente; se ține cont de regimul dietetic prescris de medic, precum și de preferințele alimentare (în limitele posibilităților),

•          Servirea mesei se face în sala de mese iar în cazul persoanelor dependente acestea sunt ajutate să mănânce, să bea în cameră.

d)        Asistență medicală și supravegherea stării de sănătate

•          Asistență medicală curativă și de urgență prin adoptarea unui plan terapeutic pentru fiecare beneficiar,

•          Supravegherea stării de sănătate generală a asistaților,

•          Indicarea nevoilor de tratament și a posibilităților de tratament,

•          Asigurarea medicației specifice,

•          Prevenirea și depistarea bolilor infecțioase prin vaccinări preventive, controale medicale periodice,

•          Atunci când problematica medicală depășește posibilitățile centrului, beneficiarii sunt direcționați către alte spitale de specialitate,

•          Îndrumare, sprijin și consiliere pentru menținerea și îmbunătățirea stării de sănătate.

e)         Asistență psihologică

•          Identificarea nevoilor – Plan de intervenție individualizat,

•          Folosirea mecanismelor psihologice necesare îmbunătățirii sau menținerii stării de sănătate mintală, stării de confort psihic, al relaționării cu mediul, cu ceilalți asistați și cu familia,

•          Investigații clinice la patul asistatului,

•          Psihoterapie individuală sau de grup,

•          Discuțiile concrete cu pacientul, cu beneficiarul și familia,

•          Realizarea unui mediu propice de terapie de grup și obținerea de influențe pozitive ale grupului,

•          Mediere, consiliere și intervenție în situații de criză.

f)         Recuperare

•          Terapii medicale,

•          Terapie prin masaj – masajul realizat aduce beneficii importante recuperării statusului motor al beneficiarilor,

•          Terapie de dezvoltare a autonomiei personale: educație perceptivă (perceperea timpului, stimularea percepției auditive, tactile, percepția distantei, etc), igiena personală, autogospodărire,

•          Terapie ocupațională (activități de croșetat, tricotat, computer, grădinărit, diverse activități gospodărești, activități cu voluntarii),

•          Servicii de readaptare și socializare.

g)         Asistență socială

•          Pregătirea persoanei cu dizabilități, determinarea locului în cămin,

•          Cunoașterea istoriei beneficiarului, cunoașterea legăturii familiale,

•          Adaptarea soluției la necesitățile beneficiarului,

•          Intermedierea relației între persoana vârstnică, personal și conducere,

•          Intermedierea cu familia și anturajul, utilizarea posibilităților oferite de obiceiuri de viață, educație, etc.,

•          Modalități de prevenire a marginalizării sociale,

•          Apărarea drepturilor și reprezentarea intereselor persoanelor asistate,

•          Mediere, consiliere și intervenție.

h)         Socializarea și petrecerea timpului liber

•          Satisfacerea nevoilor majore – de protecție efectivă: de a fi util, de activitate, de recunoaștere socială, de manifestare a experienței și autorității, de a interacționa și a stabili relații sociale, de a nu fi judecat, de protecție socială, de a păstra unele secrete pentru sine prin:

•          Atragerea persoanelor asistate în activități culturale; accesul la bibliotecă, jocuri de societate: șah, remi, table, cărți ,

•          Vizionarea programelor de televiziune, radio, accesul la presa, participarea la spectacole organizate în incinta centrului, la teatru, vizitarea unor muzee, instituții publice,

•          Excursii la mănăstiri, tratament balnear (în limita posibilităților),

•          Activități individuale,

•          Activități de grup.

i)          Serviciul medical este asigurat de medic, asistent medical șef, asistente medicale, infirmiere.

j)          Serviciul evaluare/primire – evaluare/ieșire este asigurat de medic, psiholog, asistent social, asistent medical și infirmieră de tură.

k)         Serviciul recuperare este asigurat de medic, asistent medical, psiholog.

l)          Serviciul consiliere – asistență socială este asigurat de către asistentul social în colaborare cu psihologul centrului.

m)        Serviciul terapie ocupațională, ergoterapie și socializare este asigurat de psiholog, asistentul social, asistentul medical, infirmiere și personalul  de servire.

n)         Asistență spirituală  religioasă

•          Consiliere spirituală, activități religioase prin susținerea de slujbe, împărtășanie, spovedanie la patul beneficiarului sau în biserica aflată în localitate. Beneficiarii sunt încurajați și sprijiniți să participe la activități religioase.

În cadrul Centrul rezidențial medico-social de asistență și îngrijire medicală Bâcleș se realizează o evaluare complexă și o monitorizare strictă a persoanelor aflate în îngrijire de personalul de specialitate.

Evaluarea inițială/periodică se efectuează de către o echipă de multidisciplinară din cadrul centrului din care fac parte medicul curant/medicul specialist, psihologul și asistentul social.

Evaluarea beneficiarilor se face în mod individual, personalizat, fiecare beneficiar având stabilit un anumit program de îngrijire, recuperare și asistență în funcție de individualitatea fiecăruia și de nevoile pe care le are.

Evaluarea va avea în vedere gradul de handicap, codul handicapului și programul individual de recuperare recomandate de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Mehedinți.

În baza evaluării inițiale efectuată de echipa pluridisciplinară (medic, asistent medical, psiholog, asistent social) se stabilesc serviciile ce vor fi asigurate beneficiarilor – servicii ce vor fi incluse în „Planul individualizat de intervenție”.

Planul Individualizat de Intervenție include: Programul individualizat de îngrijire, Programul individualizat de recuperare, Programul individualizat de integrare/reintegrare socială și Planul individualizat de ieșire. Programele sunt reevaluate și în funcție de progresul sau regresul pe care îl realizează beneficiarul se reface Planul individualizat de intervenție.

Reevaluarea beneficiarilor se efectuează la o perioada de 12 luni, sau mai devreme, atunci când se sesizează apariția unor modificări semnificative în ceea ce privește starea psiho-socio-medicala a acestora și la ieșirea beneficiarului din instituție.

Datele privind evoluția rezidenților sunt centralizate la dosarul personal iar dacă instituția are nevoie de noi date se face apel la familia de proveniență sau la instituțiile în care a fost internat anterior.

Centrul rezidențial medico-social de asistență și îngrijire medicală Bâcleș dispune de o procedură privind ieșirea beneficiarului din centrul rezidențial care stabilește condițiile în care se va efectua ieșirea (transferul la o altă unitate de asistență socială, reintegrare familială, trai independent în comunitate etc., sau prin deces). Centrul externează beneficiarii doar în urma unor condiții pe care beneficiarul trebuie să le îndeplinească. Planul de ieșire ține cont de starea în care se află beneficiarul la intrarea în cadrul centrului și este realizat împreună cu familia beneficiarului, iar atunci când acesta nu are familie se realizează cu reprezentanții instituției unde este transferat beneficiarul.

Înainte de externare pacienții sunt supuși unei evaluări complete a stării de sănătate fizică și psihică, rezultatele acestei evaluări vor determina sau nu externarea pacientului.

La ieșire se va întocmi pentru fiecare beneficiar, un Plan de ieșire în care se precizează: data ieșirii; motivele; locația în care se mută beneficiarul (altă unitate de asistență socială, locuință proprie, etc.); persoana de contact care va putea da relații despre evoluția ulterioară a beneficiarului.

Centrul rezidențial medico-social de asistență și îngrijire medicală Bâcleș asigură integrarea și reintegrare socială a beneficiarilor prin:

 • •desfășurarea activităților de încurajare și sprijin a relației cu familia și comunitatea locală; consiliere juridică; asistență socială; asistență religioasă, socializare ;
 • •beneficiarii centrului au acces la educație pentru sănătate .
 • Centrul rezidențial medico-social de asistență și îngrijire medicală Bâcleș asigură protecție împotriva abuzurilor și neglijării – Beneficiarii sunt protejați (prin proceduri specifice) împotriva abuzului (fizic, psihologic, sexual, financiar- material), neglijării, discriminării, a tratamentului degradant sau inuman.
 • •Informațiile despre beneficiari sunt păstrate în mod corespunzător, persoanele instituționalizate în centru având asigurată confidențialitatea datelor, aspect prevăzut și în Regulamentul de Ordine  Interioara.
 • •Viața pe care beneficiarii o au în cadrul instituției noastre le permite o autonomie personală destul de largă. Astfel, persoanele internate sunt informate cu privire la activitățile pe care le pot desfășura în cadrul centrului și au dreptul să aducă cu ele anumite valori pe care le vor administra așa cum doresc.
 • •Se urmărește crearea și menținerea unei atmosfere de tip familial în instituție care să asigure, între anumite limite, o libertate a beneficiarilor în cadrul centrului și chiar al comunității locale în funcție de caracteristicile particulare ale acestora.

Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului rezidențial medico-social de asistență și îngrijire medicala Bâcleș precizează clar drepturile beneficiarilor acestei instituții. Centrul face cunoscute drepturile persoanelor instituționalizate atât personalului cât și fiecărui beneficiar i se prezintă drepturile și obligațiile pe care le are în această instituție.

Dacă există unele reclamații din partea beneficiarilor sau familiilor acestora vor fi trecute în „Registrul pentru sesizări și reclamații” în care sunt stabilite clar procedurile de reclamare cu privire la activitățile și serviciile oferite de acest centru.

Centrul rezidențial medico-social de asistență și îngrijire medicală Bâcleș încurajează beneficiarii să sesizeze anumite nereguli ale personalului asupra căruia se iau măsuri prompte. Toate reclamațiile urmăresc anumite etape care sunt explicate de către persoanele răspunzătoare beneficiarilor și familiilor acestora.

Asistență socio-psihologică: psihologul are rol de confident și îndrumător direct, în corectarea sau restabilirea sănătății socio – psihice a beneficiarilor. Psihologul efectuează cercetări asupra comportamentelor individuale și colective și aplică cunoștințele la adaptarea beneficiarilor pe plan social;

Servicii de asistență sociala: oferă consiliere în vederea depășirii dificultăților personale sau sociale și propune măsuri de ajutorare. De asemenea se oferă consultații privind drepturile și obligațiile beneficiarilor

Asistență medicala: centrul  asigură necesarul de medicamente pentru nevoile beneficiarilor.

Centrul rezidențial medico-social de asistență și îngrijire medicală Bâcleș are ca angajați : un șef de centru, un coordonator personal de specialitate (medic), un inspector de specialitate, un administrator, 3 bucătari,  un număr de 7 asistenți medicali, 8 infirmieri, un kinetoterapeut, o spălătoreasă,  1 îngrijitor de curățenie, 1 psiholog, 1 Asistent Social, 1 Casier, 1 paznic, 1 șofer, 3 fochiști.

Serviciile de recuperare și reintegrare socială din unitatea noastră oferă:

 • Readaptarea specializată (medicală, socială și psihologică)
 • Adaptarea și învățarea folosirii protezelor
 • Terapia recreativă
 • Psihoterapie și ergoterapie
 • Masaj
 • Psihoterapie de relaxare
 • Socioterapie: activități de socializare, activități de petrecere a timpului liber, activități culturale.

Terapii combinate: terapie familială, terapie de dezvoltare a autonomiei personal (prin: educație perceptive, igienă personal, autogospodărire, autoservire, etc.) terapie prin dezvoltarea capacităților de învățare (prin stimularea memoriei, atenției, a creativității, a imaginației, prin reprezentări, etc.) sau terapie ocupațională.

Contact:

Nr. Tel/Fax: 0252375454

Șef Centru:

Iulian Ivan

Nr. Tel: 0753 217 817

Pentru mai multe detalii și imagini accesați site-ul :

https://centrul-medico-social-bicles.site123.me