Asistentul maternal profesionist

Informare privind asistentul maternal profesionist, in conformitete cu prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 679/2003 privind conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului maternal profesionist

      Asistentul maternal profesionist este persoana fizica, atestata in conditiile HGR nr. 679/2003, care asigura prin activitatea pe care o desfasoara la domiciliul sau cresterea, ingrijirea si educarea, necesare dezvoltarii armonioase a copiilor pe care ii primeste in plasament.

(1) Pot fi atestate ca asistent maternal profesionist numai persoanele care indeplinesc urmatoarele conditii:

 1. au capacitate deplina de exercițiu;
 2. prin comportamentul lor în societate, starea sănătății si profilul lor psihologic, prezintă garanții pentru îndeplinirea corecta a obligațiilor care ii revin unui părinte, referitoare la creșterea, îngrijirea și educarea copiilor săi;
 3. au în folosință o locuință care acoperă necesitățile de preparare a hranei, igiena, educație și odihna ale utilizatorilor săi, inclusiv ale copiilor care urmează a fi primiți în plasament;
 4. au urmat cursurile de formare profesionala organizate de serviciul public specializat pentru protecția copilului (direcțiile generale de asistenta sociala și protecția copilului) sau organismul privat autorizat care efectuează evaluarea pentru acordarea atestatului de asistent maternal profesionist.

(2) Nu poate fi asistent maternal profesionist:

 1. persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitiva, pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni;
 2. părintele decăzut din drepturile părintești sau cel al cărui copil a fost declarat adaptabil;
 3. persoana care suferă de boli cronice transmisibile;

(3) Persoana care desfasoara o activitate salarizata, alta decat cea de asistent maternal profesionist, poate deveni asistent maternal profesionist numai cu conditia incetarii contractului individual de munca pe baza caruia isi desfasoara respectiva activitate salarizata.

Persoanele care solicicita sa devina asistent maternal profesionist, va adresa o cerere de evaluare a capacitatii lor serviciului public specializat pentru protectia copilului (directie generale de asistenta sociala si protectia copilului) din judetul pe teritoriul caruia isi au domiciliul sau unui organism privat autorizat sa desfasoare activitati de protectie a copilului. Cererea va mentiona, in mod obligatoriu, numarul de copii pentru care solicitantul considera ca poate asigura simultan conditii optime de ingrijire, grupa de varsta si sexul acestora, disponibilitatea de a ingriji copii cu handicap, dizabilitati, infectati HIV sau bolnavi SIDA.

Cererea va cuprinde un curriculum vitae al solicitantului, precum şi motivele pentru care doreşte să devină asistent maternal profesionist.

La cererea de evaluare vor fi anexate:

 • copii legalizate ale actelor de stare civilă şi ale actelor de studii ale solicitantului;
 • o scurtă prezentare a persoanelor cu care locuieşte solicitantul, în care să se menţioneze numele, prenumele şi data naşterii a acestora, precum şi, dupa caz, gradul de rudenie cu solicitantul (în anumite situaţii şi acordul acestor persoane);
 • certificate medicale eliberate de policlinica de care aparţin, care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului şi a peroanelor menţionate mai sus;
 • certificate de cazier judiciar ale solicitantului şi ale persoanelor cu care acesta locuieşte.;
 • un document care să ateste dreptul de folosinţă al solicitantului asupra locuinţei, respectiv copie legalizată a titlului de proprietate sau a contractului de închiriere prin care acesta recunoaşte solicitantului un drept de folosinţă asupra locuinţei pe perioadă nedeterminată, cunoscând specificul activităţii pe care solicitantul urmează să o desfăşoare ca asistent maternal profesionist sau, dupa caz, copie legalizată a contractului de subinchiriere, încheiat în condiţiile legii;
 • recomandări ale vecinilor, cunoscuţilor sau rudelor solicitantului;
 • recomandări ale reprezentanţilor autorităţii publice locale de la domiciliul acestuia cu privire la comportamentul social al solicitantului .

Dupa verificarea documentelor depuse de catre solicitant, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului demareaza procesul de evaluare initiala a solicitantului.

La incheierea etapei de evaluare initiala, direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului  intocmeste un raport intermediar de evaluare si se initiaza procesul de pregatire/formare a solicitantilor.

Solicitantii vor participa la un program obligatoriu de formare, in conformitate cu programa cadru elaborata de catre Autoritatea nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Adoptie.

In urma absolvirii modulelor de pregatire obligatorii, se va elabora un raport final de pregatire, ce va cuprinde toate informatiile cu privire la modulele absolvite, rezultatele obtinute si observatii asupra atitudinii si comportamentului solicitantului pe parcursul pregatirii.

Capacitatea de a fi atestaţi ca asistenţi maternali profesionişti a solicitanţilor va fi evaluată de direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în termen de 90 de zile de la înregistrarea cererii .

Alte condiţii:

 • Atestatul de asistent maternal profesionist se eliberează pentru o perioada de 3 ani.
 • Atestatul poate fi eliberat, reînnoit, suspendat sau retras de catre Comisia pentru Protecţia Copilului, la propunerea motivată a direcţiei generală de asistenţă socială şi protecţia copilului care supraveghează activitatea asistentului maternal profesionist.
 • Activitatea persoanelor atestate ca asistent maternal profesionist se desfăşoară în baza unui contract de munca încheiat cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului.
 • Executarea contractului individual de muncă începe la data primei hotărâri de plasament a unui copil la asistentul maternal profesionist respectiv.
 • Contractul individual de muncă încetează în cazurile prevăzute de legislaţia muncii, precum şi în cazul retragerii sau incetării atestatului de asistent maternal profesionist.
 • Contractul individual de muncă se suspendă în cazurile prevazute de legislaţia muncii, precum şi în cazul suspendării, retragerii sau încetării atestatului de asistent maternal profesionist.

 

Bază legislativă:

 • Legea nr. 272/2004 republicata privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;
 • Legea nr.273 / 2004  republicata privind procedura adopţiei;
 • HGR nr. 679/2003 privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesionist;
 • Ordin nr.26/2019 – privind apobarea Standardelor minime de calitate pentru srviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protectie speciala;
 • Hotărârea Guvernului nr. 502/2017- privind organizarea şi  funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;
 • Ordin al ANPDC nr. 288/2006 – pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz în domeniul protecţiei copilului;
 • Ordin al ANPDC nr. 137/2003 privind aprobarea Programei analitice a cursurilor de formare profesională pentru asistenţii maternali profesionişti;

Lege nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii și tinerii ocrotiți de serviciile publice specializate pentru protecția copilului, mamele protejate în centrele maternale, precum și copiii încredințați sau dați în plasament la asistenți maternali profesioniști;
Codul Familiei.