Antet
episcopia sera telefonul copilului copii disparuti
 • Plasamente
 • Asistenţi maternali
 • Adopţii
 • Post-adopţii

Compartimentului plasamente

Compartimentul plasamente are rolul de a asigura, la domiciliul unei persoane fizice sau familii, creşterea şi îngrijirea copilului separat temporar sau definitiv de părinţii săi.

Atribuţiile compartimentului plasamente

 • Evaluează, în urma unei sesizări, nevoile copilului şi revizuieşte periodic evaluarea;
 • întocmeşte planul individualizat de protecţie pentru copil, şi îl revizuieşte periodic;
 • monitorizează şi înregistrează evoluţiile în implementarea planului individualizat de protecţie pentru copil;
 • realizează instruirea specifică a familiei extinse sau substitutive cu privire la nevoile copilului, înaintea plasării acestuia;
 • informează în scris, înainte de mutarea copilului, familia extinsă sau substitutivă referitor la drepturile şi obligaţiile legale ce îi revin cu privire la persoana copilului pe durata plasării;
 • coordonează activităţile privind mutarea copilului în familia substitutivă sau extinsă;
 • organizează, coordonează şi monitorizează activităţile în care sunt implicaţi alţi specialişti, atunci când nevoile copilului impun aceste intervenţii;
 • urmăreşte menţinerea relaţiei copilului cu familia naturală, cu excepţia situaţiei copilului adoptat, sau cu orice alte persoane relevante pentru viaţa acestuia;
 • evaluează capacitatea solicitanţilor de a oferi îngrijire potrivită copilului separat, temporar sau definitiv, de părinţii săi;
 • identifica nevoile de pregătire şi potenţialul fiecărei familii care solicita ocrotirea unui copil separat, temporar sau definitiv de părinţii săi;
 • pregăteşte solicitantul în funcţie de nevoile identificate ale acestuia;
 • întocmeşte, păstrează şi actualizează documentaţia referitoare la situaţia copiilor care beneficiază de acest serviciu şi, respectiv, la situaţia familiilor care îl asigură;
 • sprijină şi monitorizează activitatea de creştere şi îngrijire a copilului şi asigură faptul ca familiile sunt informate, acceptă, înţeleg şi acţionează în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • organizează procesul de potrivire a copilului cu familia extinsă sau substitutivă;
 • furnizează informaţii familiei extinse sau substitutive privind tipurile de sprijin disponibil;
 • furnizează informaţii privind procedurile ce vor fi urmate în cazul suspiciunilor de abuz, neglijare sau orice alta plângere împotriva familiei;
 • asigura participarea  personalului propriu la programe de pregătire specifică, în funcţie de nevoile de formare identificate;
 • întocmeşte şi instrumentează dosarele de atestare a familiilor substitutive;
 • întocmeşte şi instrumentează dosarele copiilor în dificultate şi propune comisiei pentru protecţia copilului sau instanţei de judecată, măsuri de protecţie specială pe baza anchetei psihosociale realizate;
 • identifica familii sau persoane cărora sa le poată fi dat în plasament copilul, cu prioritate printre rudele acestuia, până la gradul al patrulea inclusiv;
 • acordă asistenţă şi propune acordarea de sprijin material sau financiar familiilor sau persoanelor care au primit în plasament copii pentru asigurarea dezvoltării armonioase a acestora;
 • supraveghează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toata perioada acestei masuri;
 • pregăteşte integrarea copilului în familia substitutivă temporară sau în familia adoptivă;
 • verifica şi reevaluează cel puţin o data la 3 luni împrejurările legate de plasamentul copilului la familie sau persoana şi propune comisiei pentru protecţia copilului sau instanţei judecătoreşti menţinerea, modificarea sau înlocuirea măsurii de protecţie;
 • asigurarea menţinerii relaţiilor copilului cu familia sa, sau cu orice alte persoane relevante pentru viaţa acestuia;
 • păstrează confidenţialitatea datelor referitoare la copil;
 • asigură participarea la programe de pregătire specifică, în funcţie de nevoile de formare identificate de supervizor.

Contact:

Str. Traian nr. 89
Drobeta Turnu Severin, Mehedinţi
Telefon: 0252/324460
Fax: 0252/328658
Persoana de contact: Boceanu Angelica

 

Biroului de asistenţă şi evaluare asistenţi  maternali profesionişti

Misiune:

Biroului de asistenţă şi evaluare asistenţi  maternali profesionişti asigură protecţia copilului care necesită stabilirea unei măsuri de protecţie ce impune creşterea, îngrijirea şi educare copilului de către un asistent maternal profesionist.
Aceasta protecţie include şi plasarea copilului în regim de urgenţă, plasarea copilului cu nevoi speciale (copil cu dizabilităţi, copil abuzat, copil cu tulburări de comportament, copil cu HIV/SIDA), în vederea recuperării sale.

Atribuţiile Biroului de asistenţă şi evaluare asistenţi  maternali profesionişti

 • identifică, evaluează şi pregăteşte persoanele care pot deveni asistenţi maternali profesionişti în condiţiile legii;
 • întocmeşte şi instrumentează dosarele de atestare a asistenţilor maternali profesionişti;
 • întocmeşte şi prezintă Comisiei pentru protecţia copilului raportul de ancheta psihosocială privind evaluarea capacitaţii de asistent maternal profesionist;
 • propune Comisiei pentru protecţia copilului admiterea sau respingerea cererii de atestare ca asistent maternal profesionist;
 • supraveghează activitatea asistenţilor maternali profesionişti şi prezintă Comisiei pentru protecţia copilului rapoarte trimestriale referitoare la evoluţia copiilor încredinţaţi sau daţi în plasament asistenţilor maternali profesionişti;
 • acorda consiliere şi sprijin asistenţilor maternali profesionişti în vederea îndeplinirii obligaţiilor care le revin cu privire la copiii primiţi în plasament sau în încredinţare;
 • pregăteşte reintegrarea copilului în familia naturala;
 • propune Comisiei pentru protecţia copilului plasamentul copilului la asistent maternal profesionist;
 • propune Comisiei pentru protecţia copilului revocarea hotărârii de plasament  la asistentul maternal profesionist;
 • acorda asistentă şi propune acordarea de sprijin material familiei naturale a copilului în vederea reintegrării în familia naturală a copilului aflat în grija unui asistent maternal profesionist;
 • colaborează cu instituţii guvernamentale şi neguvernamentale din domeniul protecţiei copilului în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce ii revin;
 • organizează cursuri de formare a asistentului maternal profesionist în vederea eliberării atestatului de asistent maternal profesionist.

Responsabilităţile asistenţilor sociali ai asistenţilor maternali profesionişti

 • evaluarea capacităţii solicitanţilor, în vederea atestării ca asistent maternal profesionist, de a oferi îngrijire potrivită copilului care necesita acest tip de protecţie;
 • participarea la pregătirea solicitantului în calitate de formator sau în vederea sprijinirii solicitantului pe parcursul pregătirii;
 • întocmirea, păstrarea şi reactualizarea dosarului asistent maternal profesionist, conform standardelor prevăzute de lege;
 • sprijinirea şi monitorizarea activităţii asistent maternal profesionist, asigurându-se că acesta este informat în scris, acceptă, înţelege şi acţionează în conformitate cu standardele, procedurile şi metodologia promovate de către Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;
 • prezentarea asistentului maternal profesionist, înainte de plasarea copilului la acesta, a standardelor, procedurilor şi oricăror altor instrucţiuni referitoare la îngrijirea copilului, asigurându-se ca acestea au fost înţelese;
 • participarea la procesul de potrivire a copilului cu asistent maternal profesionist, prezentând abilităţile şi competentele asistent maternal profesionist;
 • furnizarea în scris către asistentul maternal profesionist a informaţiilor privind sprijinul disponibil din partea Biroului de asistenţă maternală;
 • furnizarea în scris către asistentul maternal profesionist a informaţiilor privind procedurile ce vor fi urmate în cazul suspiciunilor de abuz, neglijare sau al oricărei alte plângerii făcute împotriva lui, precum şi asupra sprijinului disponibil în astfel de situaţii;
 • identificarea nevoilor de pregătire a potenţialului fiecărui asistent maternal profesionist, precum şi ale membrilor familiei acestuia;
 • evaluarea anuală a activităţii fiecărui asistent maternal profesionist, conform standardelor stabilite de lege;
 • participarea la programe de pregătire specifică, în funcţie de nevoile de formare identificate de supervizor.

Responsabilităţile asistenţilor sociali ai copilului plasat la asistent maternal profesionist

 • evaluarea în urma sesizării, a nevoilor copilului care necesita o măsura de protecţie;
 • revizuirea evaluării nevoilor copilului;
 • întocmirea şi revizuirea planului individualizat de protecţie pentru copil;
 • monitorizarea şi înregistrarea planului de permanenţă;
 • realizarea instruirii specifice a asistentului maternal profesionist cu privire la nevoile copilului, înaintea plasării acestuia;
 • informarea în scris a  asistentului maternal profesionist cu privire la drepturile şi obligaţiile legale ce îi revin acestuia cu privire la persoana copilului pe durata plasării, înainte de mutarea copilului;
 • coordonarea procesului de potrivire a copilului cu asistentul maternal profesionist;
 • întocmirea, păstrarea şi actualizarea dosarului copilului;
 • organizarea, coordonarea şi monitorizarea activităţilor în care sunt implicaţi alţi specialişti atunci când nevoile copilului impun aceste intervenţii;
 • asigurarea menţinerii relaţiilor copilului cu familia sa sau cu orice alte persoane relevante pentru viaţa acestuia;
 • participarea la programe de pregătire specifică, în funcţie de nevoile de formare identificate de supervizor.

Responsabilităţile asistentului maternal profesionist

 • realizarea obligaţiilor şi responsabilităţilor prevăzute în convenţia de plasament pentru fiecare copil;
 • respectarea procedurilor, metodologilor şi a regulamentelor elaborate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mehedinţi;
 • participarea la programe de pregătire, în funcţie de recomandarea asistentului social al asistentului maternal profesionist întocmită în urma identificării nevoilor de formare;
 • asigurarea îngrijirii copilului conform standardelor prevăzute de lege;
 • sprijinirea copilului în menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor cu familia sa, cu prietenii şi cu orice alte persoane relevante din viaţa copilului, daca acestea nu contravin interesului superior al copilului;
 • să asigure creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, în vederea asigurării unei dezvoltări armonioase fizice, psihice, intelectuale şi afective a acestora;
 • să asigure integrarea copiilor în familia sa, aplicându-le un tratament egal cu al celorlalţi membri ai familiei;
 • să asigure integrarea copiilor în viaţa socială;
 • să contribuie la pregătirea reintegrării copiilor în familia lor naturală sau la integrarea acestora în familia adoptivă, după caz;
 • să permită specialiştilor direcţiei supravegherea activităţii sale profesionale şi evaluarea evoluţiei copiilor;
 • să asigure continuitatea activităţii şi în perioada desfăşurării concediului legal de odihnă, cu excepţia cazului în care separarea de copii plasaţi pentru aceasta perioada este autorizata de direcţie;
 • să asigure un mediu sănătos, sigur şi stimulativ pentru copilul plasat;
 • să se implice activ în stimularea şi dezvoltarea jocurilor copilului asigurând fiecărui copil materiale şi jucării adecvate vârstei şi sexului;
 • să asigure pentru copilul plasat un mediu care îl va sprijini în vederea înţelegerii propriei culturi şi în care copilul va fi valorizat şi susţinut în dezvoltarea sa emoţionala;
 • să asigure pentru copilul plasat o dieta care sa ţină cont de nevoile de dezvoltare ale acestuia, precum şi de preferinţele sau specificul cultural şi religios al copilului;
 • să asigure copilului haine suficiente personalizate, bine întreţinute şi adecvate sexului, vârstei şi sezonului;
 • să păstreze confidenţialitatea datelor referitoare la copil;

Contact:

Str. Traian nr. 89
Drobeta Turnu Severin, Mehedinţi
Telefon: 0252/324460
Fax: 0252/328658
Persoana de contact: Boceanu Angelica

Compartimentul adopţii

Misiunea:

Misiunea Compartimentului adopţii este găsirea unei familii de adopţie pentru fiecare copil lipsit de mediul familial sigur şi stabil şi al cărui plan individualizat de protecţie stabileşte ca finalitate adopţia internă.

Beneficiarii

Beneficiarii direcţi ai compartimentului adopţii sunt copiii lipsiţi de mediul familial sigur şi stabil şi al căror plan individualizat de protecţie stabileşte ca finalitate adopţia internă.
O altă categorie care beneficiază de prestaţiile compartimentului adopţii sunt părinţii fireşti ai acestor copii precum şi familiile care doresc să adopte sau care au adoptat.

Activităţi

Principalele activităţi care se desfăşoară în compartiment sunt:

 • recrutarea şi identificarea potenţialelor familii adoptive;
 • consiliere;
 • informare;
 • sprijinire
 • pregătire pentru asumarea în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte;
 • evaluarea condiţiilor materiale şi a garanţiilor morale necesare pentru obţinerea atestatului de persoană/familie aptă să adopte;
 • asistenţă, consiliere şi reprezentare juridică;
 • integrare în familia adoptatoare;
 • monitorizarea pe întreg parcursul adopţiei şi post-adopţiei;

Durata de timp estimata:

9 luni-1 an durează procedura de adopţie iar monitorizarea post-adopţie se desfăşoară pe parcursul a 2 ani.

Contact:

Str. Traian Nr. 89
Drobeta Turnu Severin, Mehedinţi,
Telefon: 0252/324460
Fax: 0252/328658
Persoana de contact: Vali Pîrneci

Compartiment post-adopţii

Misiunea:

Misiunea Compartimentului post-adopţie este de a asigura servicii de sprijin, consiliere şi asistenţă familiilor adoptatoare şi copiilor adoptaţi.

Beneficiarii

Beneficiarii direcţi ai compartimentului post-adopţii sunt copiii pentru care a fost stabilită în condiţiile legii ca definitivă şi irevocabilă hotărârea de adopţie, precum şi familiile care adoptă.

Activităţi

Principalele activităţi care se desfăşoară în compartiment sunt:

 • Ţinerea evidenţei serviciilor de care beneficiază copilul şi/sau familia adoptatoare şi consemnarea lor, împreuna cu rezultatele obţinute, în dosarul copilului;
 • Organizarea, coordonarea şi monitorizarea activităţilor în care sunt implicaţi alţi specialişti, atunci când nevoile copilului impun aceste intervenţii;
 • Menţinerea relaţiilor copilului cu familia naturală sau cu orice alte persoane relevante pentru viaţa copilului;
 • Colaborarea cu serviciile publice de asistenţă socială de pe raza judeţului Mehedinţi în vederea actualizării trimestriale a evaluării condiţiilor din familia naturală;
 • Furnizarea de informaţii familiilor adoptatoare privind tipurile de servicii de sprijin disponibile;
 • Furnizarea de informaţii privind procedurile ce vor fi urmate în cazul suspiciunilor de abuz, neglijare sau orice altă plângere împotriva familiei adoptatoare;
 • În funcţie de fiecare caz urmărirea post-adopţiei poate continua şi după perioada prevăzută de lege, dacă aceasta propunere este apreciata ca fiind în interesul copilului;
 • Organizarea periodică a grupurilor de suport pentru familiile biologice;
 • Participarea personalului la programele de instruire în funcţie de nevoile identificate.

Durata de timp estimată: copilul este monitorizat pe o perioada de minim 2 ani.

CONTACT:

Str. Traian Nr. 89
Drobeta Turnu Severin, Mehedinţi,
Telefon: 0252/324460
Fax: 0252/328658
Persoana de contact: Munteanu Mariana